Privacy

Stichting Kompas voor zorg en dienstverlening en uw gegevens
Om u goed van dienst te kunnen zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, registreert en verwerkt Stichting Kompas voor zorg en dienstverlening uw persoonsgegevens. Ook formulieren en kopieën van bewijsstukken die u inlevert, bewaren wij in een dossier. Bij de uitvoering van beschermingsbewind en budgetheer verzamelen en verifiëren wij gegevens. Dit doen we in sommige gevallen door middel van waarnemingen (zoals huisbezoeken).

Hoe gaat Stichting Kompas met uw gegevens om
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan hoe Stichting Kompas met uw gegevens omgaat. Het is belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat wij verantwoord met uw gegevens omgaan. Daarom slaan wij persoonsgegevens veilig op in ons administratiesysteem. Derden ontvangen alleen uw persoonsgegevens als dat wettelijk is toegestaan. Het betekent vooral ook dat wij gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan u verteld is. Of voor een doel waar u, op het moment dat u de gegevens aan Stichting Kompas gaf, niet van op de hoogte was.

Verwerkersovereenkomst
Volgens de actuele wet- en regelgeving gebruiken wij een verwerkersovereenkomst als we persoonsgegevens aan derden verstrekken. In zo’n verwerkersovereenkomst is onder andere opgenomen welke gegevens door ons zijn verstrekt, waarvoor deze zijn verstrekt, tot wanneer deze gebruikt mogen worden en hoe deze zijn beveiligd. Wij hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met onder andere onze samenwerkingspartners en softwareleveranciers.

Toegang persoonsgegevens binnen Stichting Kompas
Binnen Stichting Kompas zijn persoonsgegevens beschermd op basis van de (digitale) rechten binnen het kantoornetwerk. Medewerkers van Stichting Kompas hebben alleen toegang tot persoonsgegevens als die nodig zijn voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Van al onze medewerkers vragen wij ook altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Datalek
Mocht er ondanks alle maatregelen toch sprake zijn van een datalek, dan zullen wij dit – volgens de wettelijke meldplicht – melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de klanten van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: diefstal van persoonsgegevens, hacking of onbevoegd gebruik van persoonsgegevens.

Meer informatie
Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met ons per e-mail of per telefoon. Zie Contact

Uw gegevens inzien
Wanneer Stichting Kompas over uw persoonsgegevens beschikt, heeft u het recht om deze gegevens in te zien. Als u, na inzage in uw gegevens, van mening bent dat ze onjuist, onvolledig of onnodig zijn, kunt u een verzoek indienen om dat te veranderen. Indien dit niet mogelijk is, zal Stichting Kompas duidelijk aangeven waarom niet.

Verzoek indienen
U kunt – per brief – een verzoek bij Stichting Kompas tot inzage van uw dossier indienen. Voeg bij uw brief een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bij. Dit is een geldig paspoort, identiteitskaart of Nederlands autorijbewijs.

Meesturen met uw verzoek
kopie geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of Nederlands rijbewijs)

    Vermeld in uw verzoek:

  • uw naam, adres, postcode en woonplaats
  • telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
  • e-mailadres (als u antwoord via de e-mail wilt ontvangen)
  • duidelijk dat het om ‘Een verzoek tot inzage in mijn persoonsgegevens’ gaat
  • onderwerp, geval of ontvangen brief waar uw verzoek over gaat

Verzoek opsturen
U stuurt uw verzoek tot inzage naar Stichting Kompas, Zie contact.

U hoeft niet aan te geven waarom u inzage wilt. Wel is het nodig dat wij weten waar uw verzoek over gaat. Alleen dan kunnen wij u de juiste gegevens toesturen of voor u klaarleggen. Wij verzoeken u dus om dit zo nauwkeurig mogelijk in uw verzoek te omschrijven.